Jewish Released Time   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H

Rambam
1 Chapter Per Day

Monday, 2 Tevet, 5779
December 10, 2018

1 Tevet, 5779 - December 9, 20183 Tevet, 5779 - December 11, 2018

הלכות שמיטה ויובל פרק יג

א) שבט לוי -- אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת ומגרשיהן: והערים הן שש ערי מקלט, ועליהן ארבעים ושתיים עיר; וכשמוסיפין ערי מקלט אחרות בימות המשיח, הכול ללויים.

ב) מגרשי הערים, כבר נתפרשו בתורה שהן שלושת אלפים אמה סביב -- שנאמר "מקיר העיר וחוצה, אלף אמה סביב" (במדבר לה,ד), ולהלן הוא אומר "ומדותם מחוץ לעיר את פיאת קדמה אלפיים באמה..." (במדבר לה,ה): אלף הראשונות מגרש, ואלפיים שמודדין חוץ למגרש לשדות וכרמים.

ג) ונותנין לכל עיר, בית הקבורה חוץ לתחום זה -- שאין קוברין מתיהם בתחום עריהם, שנאמר "ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם, ולכול חיתם" (במדבר לה,ג), לחיים ניתנו ולא לקבורה.

ד) אין עושין בערי הלויים עיר מגרש, ולא מגרש עיר, ולא מגרש שדה, ולא שדה מגרש -- שנאמר "ושדה מגרש עריהם, לא יימכר" (ויקרא כה,לד); [ה] ומפי השמועה למדו שזה שנאמר "לא יימכר", לא ישונה -- אלא השדה והמגרש והעיר, כל אחד משלושתן כמות שהוא לעולם.

ה) וכן בשאר ערי ישראל -- אין עושין שדה מגרש, ולא מגרש שדה, ולא מגרש עיר, ולא עיר מגרש; [ו] ולא יסתור אדם את ביתו לעשותו גינה, ולא ייטע חורבתו גינה: שלא יחריבו ארץ ישראל.

ו) [ז] כוהנים ולויים שמכרו שדה משדה עריהם, או בית מבתי ערי חומה שלהן -- אין גואלין כסדר הזה: אלא מוכרין השדות ואפילו סמוך ליובל, וגואלין מיד; ואם הקדישו שדה, גואלין מיד ההקדש לאחר היובל; וגואלין בתי ערי חומה כל זמן שירצו, אפילו אחר כמה שנים, שנאמר "גאולת עולם, תהיה ללויים" (ויקרא כה,לב).

ז) [ח] ישראל שירש את אבי אימו לוי -- הרי זה גואל כלויים, אף על פי שאינו לוי, הואיל והערים או השדות של לויים, גואל לעולם: שדין זה תלוי במקומות אלו, לא בבעלים. [ט] ולוי שירש את אבי אימו ישראל -- אינו גואל כלויים, אלא כישראל: שלא נאמר "גאולת עולם, תהיה ללויים" (ויקרא כה,לב), אלא בערי הלויים.

ח) [י] כל שבט לוי, מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הן מוזהרין שלא ייטלו חלק בביזה, בשעה שכובשין את הערים -- שנאמר "לא יהיה לכוהנים הלויים כל שבט לוי חלק ונחלה, עם ישראל" (דברים יח,א), חלק בביזה ונחלה בארץ; וכן הוא אומר "בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם" (במדבר יח,כ), בביזה. ובן לוי או כוהן שנטל חלק בביזה, לוקה; ואם נטל נחלה בארץ, מעבירין אותה ממנו.

ט) [יא] ייראה לי, שאין הדברים האלו אמורים, אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקוב, וירשוה בניהם ונתחלקה להם; אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל -- הרי הכוהנים והלויים באותן הארצות ובביזתן, ככל ישראל.

י) [יב] ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו -- מפני שהובדל לעבוד את ה' ולשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר "יורו משפטיך ליעקוב, ותורתך לישראל" (דברים לג,י).

יא) ולפיכך הובדלו מדרכי העולם -- לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכוח גופן; אלא הם חיל ה', שנאמר "ברך ה' חילו" (דברים לג,יא), והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר "אני חלקך ונחלתך" (במדבר יח,כ).

יב) [יג] ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעת את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם -- הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים; ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכוהנים ללויים. הרי דויד אומר "ה', מנת חלקי וכוסי -- אתה, תומיך גורלי" (תהילים טז,ה).


שאלו, שלום ירושלים; ישליו, אוהבייך (תהילים קכב,ו).

ספר עבודה והוא ספר שמיני

הלכותיו תשע, וזה הוא סידורן: הלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, הלכות ביאת המקדש, הלכות איסורי מזבח, הלכות מעשה הקרבנות, הלכות תמידין ומוספין, הלכות פסולי המוקדשין, הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות מעילה.


Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Released Time